CATERING ECO PARA EMPRESA

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal aprovada en Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre , PAGES DIRECTE SL amb C.I.F. B -661 89 762, domicili social al c. Diputació 468, de Barcelona CP:08013, informa que les dades obtingudes mitjançant aquesta pàgina web (en endavant "Web" ) han estat obtinguts de manera legítima i s'han incorporat a fitxers automatitzats titularitat d'aquesta entitat , que assumeix i té implantades les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb la legislació vigent i la finalitat és permetre relacions informatives i comercials.

Les dades recopilades no seran facilitades a tercers , llevat que l’empresa comuniqui aquest fet expressament en el moment de sol · licitar aquestes dades als usuaris d'aquest lloc web , cas en el qual s'informarà de l'entitat a la que aquesta informació serà cedida i la finalitat de la mateixa .

En registrar en aquest lloc web l'usuari atorga el seu consentiment per a la recepció d'informació concernent a l'empresa o grup d'empreses titulars del fitxer . Així mateix, s'obliga a que la informació facilitada pel registrant sigui , en tot moment , veraç , exacta , actualitzada i completa , responent aquest en tot moment de la mateixa.

Els usuaris poden exercir gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició, en els termes que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , mitjançant escrit que podrà ser remès per correu certificat a PAGES DIRECTE SL , domicili social  al c. Diputació 468, de Barcelona, adjuntant la pertinent fotocòpia del DNI.